With our architects, interior designers, artists, building engineers, technicians, craftsmen, and our efficient service management system, we can build your dream.
ด้วยทีมงานสถาปนิก, นักออกแบบตกแต่งภายใน, อีกทั้งวิศวกร, ผู้ชำนาญงาน, ช่างฝีมือ และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เราจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างสรรค์บ้านของคุณได้ในทุกความต้องการ
Range of services
– Architectural design & Construction service
– including landscape layout, and building services system
– Interior design & Decoration service
– including interior graphic, custom-design furniture, soft finishing, lighting, and building integrated systems
ขอบเขตของการให้บริการ
– ออกแบบสถาปัตยกรรม และบริหารงานก่อสร้าง รวมถึง การออกแบบผังอาคารและสวน งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และติดตั้งงานระบบอาคาร
– ออกแบบ และตกแต่งภายใน รวมถึง การออกแบบงานศิลป์และเลือกสรรของตกแต่ง ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบแสงสว่าง และงานระบบภายในอาคาร